Logo

 Ekonomické ukazatele krajů 

Jihočeský kraj

5. 12. 2014

V Jihočeském kraji existuje 52 obcí s počtem obyvatel nad 2 000, z toho má status obce s rozšířenou působností 17 obcí, tj. jedna třetina. V následujícím textu porovnáváme vybrané indikátory vypovídající o různých aspektech hospodaření obcí s rozšířenou působností se souborem ostatních obcí v daném kraji.

Jako první začínáme souhrnným ukazatelem finanční situace obcí, a to iRatingem. Tento ukazatel vypovídá o finanční stabilitě obce. Každé obci se na základě řady finančních a nefinančních charakteristik přiděluje jeden ze 7 stupňů ratingové škály. Nejlépe hospodařící obce získávají stupeň „A“, nejhorší stupeň „C-„. Ratingový ukazatel tak diferencuje stupeň rizika, od subjektů bez rizika až po subjekty s vysokým rizikem ohrožujícím stabilitu fungování obce.

Propočet iRatingu vychází z veřejně dostupných údajů v účetních a rozpočtových výkazech obcí a provádí se hromadně na základě modelu. Pro rychlý náhled uvádíme také průměrný iRating za obě skupiny obcí.

Z hlediska porovnání obou souborů obcí bez ohledu na krajskou příslušnost dosáhl soubor obcí s rozšířenou působností lepších výsledků, než ostatní obce v dané velikostní kategorii, protože platí, čím nižší hodnota iRatingu, tím lepší hodnocení.

Graf 1: iRating obcí s počtem obyvatel nad 2000 v roce 2013I v Jihočeském kraji získaly obce s rozšířenou působností lepší ratingové hodnocení měřené průměrným iRatingem než ostatní obce, i když rozdíl mezi nimi byl velmi malý. Obce s rozšířenou působností Jihočeského kraje se dostaly na třetí místo v rámci krajů, a ostatní obce tohoto kraje dokonce na místo druhé.

IRatingový stupeň „A“ až „B“ získala téměř polovina obcí s rozšířenou působností, ale pouze necelá třetina ostatních obcí. Tři nejhorší stupně obdrželo 18 % obcí s rozšířenou působností a 20 % ostatních obcí.

Graf 2: iRating obcí s počtem obyvatel nad 2000 v Jihočeském krajiCelkové příjmy obcí s rozšířenou působností byly v přepočtu na obyvatele vyšší nejenom v prvních dvou letech, ale i ve dvou posledních. Mezi rokem 2013 a 2012 se však rozdíl mezi nimi podstatně zmenšil. V roce 2013 se celkové příjmy obcí s rozšířenou působností zvýšily o 7 %, u ostatních obcí to bylo o 14 %. Obce s rozšířenou působností získaly 22 185 Kč na obyvatele, což bylo o 2 136 Kč na obyvatele více než ostatní obce.

Graf 3: Příjmy obcí v přepočtu na obyvateleDaňové příjmy tvoří rozhodující část příjmů obcí. V roce 2013 se podílely 59 % u obcí s rozšířenou působností a 61 % u ostatních obcí. V tomto roce se jejich objem zvýšil o 18 % u obcí s rozšířenou působností a o 28 % u ostatních obcí. I v rámci daňových příjmů získaly obce s rozšířenou působností v přepočtu na obyvatele více peněz než ostatní obce. V roce 2013 dostaly obce s rozšířenou působností 13 081 Kč na obyvatele, což bylo o 931 Kč více než ostatní obce. V tomto roce byl rozdíl mezi oběma skupinami nejmenší. V průměru za poslední čtyři roky obdržely obce s rozšířenou působností každoročně o 1 440 Kč na obyvatele více než ostatní obce.

Graf 4: Daňové příjmy obcí v přepočtu na obyvateleNedaňové příjmy, které tvoří zejména příjmy z pronájmu obecního majetku a příjmy z vlastní činnosti, se na celkových příjmech podílely zhruba 16 % u obcí s rozšířenou působností a 20 % u ostatních obcí. V prvních dvou letech vykázaly obce s rozšířenou působností více než dvojnásobné nedaňové příjmy ve srovnání s ostatními obcemi. V roce 2012 se jejich nedaňové příjmy příliš nelišily a v roce 2013 byly naopak vyšší u ostatních obcí. V průměru za celé období dosáhly nedaňové příjmy obcí s rozšířenou působností ročně výše 4 026 Kč, a to bylo o 170 Kč na obyvatele více než ostatní obce.

Graf 5: Nedaňové příjmy v přepočtu na obyvateleInvestiční dotace představují nástroj státu na posílení kapitálových výdajů obcí. U relativně malého souboru obcí objem investičních dotací obvykle kolísá. V případě obcí kraje Vysočina vykazovaly oba soubory obcí klesající trend. Nejnižší objem investičních dotací dostaly obce tohoto kraje v roce 2013. V průměru obdržely obce s rozšířenou působností ročně investiční dotace ve výši 2 411 Kč na obyvatele, což je o 148 Kč na obyvatele méně než ostatní obce.

Graf 6: Investiční dotace v přepočtu na obyvatelePodíl kapitálových výdajů na celkových výdajích vypovídá o tom, jakou část svých příjmů věnuje obec na rozvoj a jakou utratí na provoz. Příliš nízký podíl naznačuje, že obec má jen tolik peněz, aby udržela úřad v chodu a poskytovala služby na nezměněné úrovni. Jejich vysoký podíl však může být spojen s budoucími provozními výdaji a tak omezovat již existující výdajové položky.

Obce s rozšířenou působností vykazovaly nižší podíl kapitálových výdajů na celkových než ostatní obce. Tento podíl meziročně kolísal v obou případech. Nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových vykázaly ostatní obce v roce 2011 a obce s rozšířenou působností o rok později. Ostatní obce si udržovaly poměrně vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových.

Graf 7: Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajíchPříjmy obcí s rozšířenou působností byly ve všech letech kromě roku 2012 vyšší než jejich výdaje, pro ostatní obce to platí pro celé období. Nejvyšší podíl přebytku na celkových příjmech vykázaly obě skupiny obcí v roce 2013, ve kterém se značně zvýšily i jejich příjmy. Za poslední čtyři roky ušetřily obce s rozšířenou působností 3 % z kumulovaných příjmů, u ostatních obcí to bylo 6 %.

Graf 8: Podíl salda na příjmechStejně jako v mnoha dalších krajích byly i v Jihočeském kraji zadluženější obce s rozšířenou působností než ostatní obce. V roce 2013 dosáhl dluh obcí s rozšířenou působností 5 209 Kč na obyvatele, a to je o 1 476 Kč na obyvatele více než ostatní obce. I když se mezi rokem 2010 a 2013 dluh obcí s rozšířenou působností snížil o 3 %, zatímco u ostatní obcí stoupl o 8 %. Nejvyšší dluh v rámci těchto obcí vykázaly obce s rozšířenou působností v roce 2012 (6 071 Kč na obyvatele).

Graf 9: Dluh na obyvateleU výdajů na vzdělávání nebyly rozdíly mezi obcemi s rozšířenou působností a ostatními obcemi s výjimkou prvního a posledního roku výrazné. V průměru vydaly obce s rozšířenou působností každý rok o 170 Kč na obyvatele méně než ostatní obce. Od roku 2011 se objem výdajů na vzdělávání u obcí s rozšířenou působností snižoval, u ostatních obcí naopak rostl.

Graf 10: Výdaje na vzdělávání v přepočtu na obyvateleVe výdajích na oblast kultury, církví a sdělovacích prostředků byly mnohem aktivnější obce s rozšířenou působností. V průměru za poslední čtyři roky vydaly obce s rozšířenou působností ročně 1 849 Kč na obyvatele, a to je o 733 Kč na obyvatele více než ostatní obce. Výdaje obcí s rozšířenou působností na tuto oblast se postupně snižovaly, u ostatních obcí si udržovaly vesměs stabilní úroveň.

Graf 11: Výdaje na kulturu, církve a sdělovací prostředkyDotace podnikatelům zahrnují neinvestiční a investiční transfery podnikatelským subjektům, tedy obchodním společnostem a fyzickým osobám podnikatelům. Odrážejí příspěvek obce k rozvoji podnikatelského prostředí na jejich území.

Na dotacích podnikatelům věnovaly obce s rozšířenou působností mnohem více peněz v přepočtu na obyvatele než ostatní obce. V průměru za celé období to bylo ročně 343 Kč na obyvatele, a to je o 300 Kč na obyvatele více než ostatní obce. V roce 2013 se objem těchto dotací u obcí s rozšířenou působností snížil, naopak u ostatních obcí došlo ke zvýšení.

Graf 12: Dotace podnikatelůmJak velkou roli hraje podpora neziskovému sektoru u obou souborů obcí, naznačuje graf 13. Jedná se především o transfery obecně prospěšným společnostem a občanským sdružením. Obce Jihočeského kraje s počtem obyvatel nad 2 000 vydaly na dotacích neziskovému sektoru více peněz než na dotace podnikatelům. V průměru věnovaly obce s rozšířenou působností na tuto oblast ročně 531 Kč na obyvatele, zatímco ostatní obce 232 Kč na obyvatele. Dotace neziskovému sektoru ostatních obcí se postupně zvyšovaly a vrcholu dosáhly v roce 2013. U obcí s rozšířenou působností byl objem těchto dotací nižší než v předchozích letech.

Graf 13: Dotace neziskovému sektoruZpět
© 2018 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2018