Logo

 Kritéria hodnocení 

Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 34 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:

  • Podnikatelské prostředí – 17 kritérií
  • Přístup veřejné správy – 17 kritérií

1) PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ – 17 kritérií (50 % hodnocení)

• podíl podnikatelů (podíl podnikajících fyzických osob v ekonomicky aktivním obyvatelstvu); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

podíl firem (počet právnických osob na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

podíl středních a velkých firem v místním podnikatelském prostředí (podíl firem s více než 50 zaměstnanci); údaj je za celé ORP; čím vyšší podíl, tím je město hodnoceno lépe

vývoj počtu ekonomických subjektů (meziroční rozdíl počtu ekonomických subjektů); údaj je za celé ORP; čím vyšší změna, tím je město hodnoceno lépe

stabilita krajiny (poměr ekologicky pozitivně využívaných ploch k negativním; pozitivně hodnocené plochy – zahrady, travní porosty, lesy a vodní plochy; negativně hodnocené plochy - orná půda, zastavěná plocha, ostatní plocha); údaj je za celé ORP

znečištění ovzduší (součet měrných emisí za tuhé emise, SO2, NOx a CO v t/km2); údaj je za celý okres; údaj je za ORP

index stáří (poměr obyvatel ve věku do 15 let ku obyvatelům nad 65 let), čím mladší populace, tím lépe

vzdálenost k dálniční síti; údaj se vztahuje jen k hodnocenému městu

cena stavebních pozemků (průměrné kupní ceny stavebních pozemků v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu, hodnoceno podle odchylek od mediánu

cena bytů (průměrné ceny bytů v Kč/m2); kritérium se vypočítává dle velikosti města v příslušném okresu, hodnoceno podle odchylek od mediánu

nezaměstnanost (podíl nezaměstnaných osob); údaj je za celé ORP; čím nižší nezaměstnanost, tím je město hodnoceno lépe

nezaměstnanost mladých (podíl osob ve věku do 24 let z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je zastoupení osob ve věku do 24 let, tím je město hodnoceno lépe

dlouhodobá nezaměstnanost (podíl osob s délkou evidence nad 1 rok z celkového počtu nezaměstnaných); údaj je za celé ORP; čím nižší je mezi nezaměstnanými podíl evidovaných déle než 1 rok na pracovním úřadě, tím je město lépe hodnoceno

konkurence na pracovním trhu (počet uchazečů na 1 volné místo - dosažitelných); údaj je za celé ORP; čím vyšší je počet uchazečů na jedno pracovní místo, tím lépe je město hodnoceno


průměrný měsíční plat; údaj se vztahuje k okresu; hodnoceno podle odchylek od mediánu, (data dodala společnost Profesia, provozovatel portálu platy.cz)

změna počtu obyvatel (celkový přírůstek obyvatel za rok vztažený na 1000 obyvatel); údaj je za celé ORP; čím vyšší je přírůstek obyvatelstva, tím lépe je město hodnoceno

počet učňů a středoškolských studentů odborného vzdělávání (podíl učňů a studentů k počtu obyvatel); údaj je za celé ORP

 

2) PŘÍSTUP VEŘEJNÉ SPRÁVY – 17 kritérií (50 % hodnocení)

úspěšnost získávaní dotací (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

kapitálové výdaje (výše uznatelných nákladů dotací z EU přepočtená na počet obyvatel); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

výdaje na veřejnou dopravu (roční objem výdajů ze strany obce na veřejnou dopravu - objem vlastních výdajů je v rámci pořádníku ohodnocen dvojnásobkem této sumy); údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

likvidita; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

hospodaření radnice - iRating; údaj se vztahuje k hodnocenému městu (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

dluhová služba / běžné příjmy; údaj se vztahuje k hodnocenému městu dluhová služba / běžné příjmy (data dodala společnost CRIF - Czech Credit Bureau)

podpora webových stránek (podpora webových stránek z pohledu podnikatelů); hodnocena je jednoduchost a přehlednost; při hodnocení se zohledňuje samostatná sekce pro podnikatele již na domovské internetové stránce obce, odkaz na formuláře z domovské stránky, počet formulářů a to, zda jsou formuláře uloženy ve formátu DOC nebo PDF; do kritéria podpory webových stránek se hodnotí i umístění a rozsah katalogu místních firem, údaj se vztahuje k hodnocenému městu

test elektronické komunikace (rychlost a kvalita odpovědi); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

úřední hodiny (úřední hodiny MěÚ); údaj se vztahuje k hodnocenému městu; pokud je počet úředních hodin živnostenského odboru vyšší nežli počet úředních hodin pro celý úřad, započítávají se úřední hodiny živnostenského odboru; při hodnocení se zohledňuje i výzva domluvit si schůzku telefonicky mimo úřední hodiny

počet žáků ve třídě na ZŠ; údaj je za celé ORP, hodnoceno podle odchylek od mediánu

služby a otevřenost městského (turistického) informačního centra; údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek za rekreační pobyt v penzionu (poplatek za rekreační pobyt - ubytování v penzionu na osobu a den; ubytovaná osoba + využité lůžko); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek za stánek (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek za předzahrádku (poplatek za užívání veřejného prostoru - stánek k prodejním účelům, nejdražší lokalita, krátkodobé umístění); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

poplatek ze vstupného (poplatek ze vstupného na komerční, sportovní, kulturní a jiné akce); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

cena vodného a stočného (součet cen vodného a stočného za m3 včetně DPH); údaj se vztahuje k hodnocenému městu

daň z nemovitostí pro podnikatele (místní koeficient dle novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí a výpočet daně z nemovitosti pro jednopodlažní prodejnu o rozloze 100 m2 umístěné v nejdražší části obce/města); údaj se vztahuje k hodnocenému městu.

© 2017 Communa, s.r.o., Všechna práva vyhrazena
Kontakt   |    Mapa stránek
Vytvořil artbox, s.r.o.
Partneri 2017